Oliver Mattsson Stiftelsen #kampenförlivet swish: 123 217 7988

OM21 Stadgar

Hjärta - Bedrift - Hälsa

Stiftelsestadgar för OM21 Stiftelsen

Stiftelsens namn ska vara OM21 Stiftelsen.


Stiftelsens ändamål ska vara att verka i Oliver Mattssons anda genom tre ledord:

Hjärta – Bedrift – Hälsa

Hjärta – stiftelsen kan stödja företrädesvis barn och ungdomar som är utsatta och i behov av olika former av stöd. Det kan vara ekonomiska eller sociala behov och stödet ska präglas av medmänsklighet.

Bedrift – stiftelsen kan stödja företrädesvis barn och ungdom som utfört en bedrift. Det kan vara att ha trotsat motgångar, som att ha vunnit en match, idrottsligt eller mot en svår sjukdom.

Hälsa – stiftelsen kan befrämja hälsa genom att stödja företrädesvis barn och ungdom som annars inte skulle ha råd att åka på idrottsläger eller annan aktivitet som främjar deras hälsa. Stiftelsen kan även stödja verksamheter som underlättar barnens långa vistelser på sjukhus. Stiftelsen kan även stödja personer eller familjer som drabbats hårt, ekonomiskt eller socialt, på grund av allvarlig sjukdom. Bidrag till forskning kan medges i mindre omfattning.

Uppräkningen är exemplifierande och det är styrelsen som vid varje enskilt tillfälle avgör hur stiftelsen bäst fullföljer ändamålet.

Stiftelsen kan ge stöd genom egen verksamhet eller indirekt via grupper eller organisationer.

Stiftelsen kan använda en mindre del av kapitalet, med de begränsningar som gäller enligt 4 § andra stycket, för att kunna erhålla ytterligare medel till ändamålet.

Stiftelsen kan bilda bolag för del av verksamheten om det kan anses främja ändamålet.


Stiftelsen förvaltas av en styrelse som ska bestå av minst tre (3) och högst sju (7) ledamöter. Stiftarna, Jesper och Anna Mattsson, har rätt att kvarstå som ledamöter så länge de önskar. Olivers bror Elliot har rätt att, från det att han fyller 18 år, vara styrelseledamot så länge han önskar. Eventuella framtida syskon har samma rätt. Övriga ledamöter väljs för en tid av tre år med möjlighet till omval.

Styrelsen är beslutför om minst hälften av styrelsen deltar. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.


Stiftelsens medel består av dels medel som överlämnats vid stiftelsens bildande, dels medel som därefter tillförs stiftelsen genom anslag, gåvor, bidrag eller andra tillskott.

Av de medel som överlämnats i samband med stiftelsens bildande utgör 100 000 kr bundet kapital. Efter sju (7) år kan styrelsen använda även det bundna kapitalet till stiftelsens ändamål.


Stiftelsens kapital förvaltas av styrelsen och ska vara godtagbart placerat med beaktande av både behovet av god direktavkastning och möjlighet till värdestegring. Stiftelsen kan inneha aktier i dotterbolag.


Gåvor till stiftelsen bör läggas till stiftelsens kapital om givaren inte föreskriver annat. Överskott från eventuell verksamhet bör däremot användas direkt. Styrelsen har dock ytterst ansvaret för hur tillskjutna belopp används. Det är dock önskvärt att stiftelsen uppfyller kraven för att vara undantagen från beskattning.


Styrelsen har sitt säte i Malmö.


Stiftelsens räkenskapsår ska vara kalenderår.


Styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper ska årligen granskas av en revisor. Revisorn utses för en tid av tre (3) år med möjlighet till omval.


10§

Stiftelsen ska stå under tillsyn enligt stiftelselagen.


11§

Ändring i dessa stadgar får göras av en enig styrelse utan tillstånd av myndighet. §§ 2 och 3 samt denna paragraf får dock inte ändras utan sådant tillstånd.